Dissabte, 15 De Desembre De 2018
Plaça de la Trobada s/n, Montferrer i Castellbò - 25711 Telèfon: tel: 973351343 Fax: fax: 973353536
e-mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

Serveis municipals

19/02/2009

CONSUM


Foto

INFORMACIÓ DE L'OFICINA COMARCAL D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
Model de full oficial de reclamació i denúncia   L'any 1991, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret 171 del 16 de juliol va establir un model unificat de fulls de reclamació, amb la finalitat de facilitar als consumidors i usuaris la possibilitat de formular les seves reclamacions en el mateix establiment, sens perjudici de poder presentar-les davant els organismes competents. Aquest Decret establia una relació d'establiments que estaven obligats a tenir-ne. Posteriorment als esmentats establiments se n'hi afegiren altres, d'acord amb l'Ordre de 10 de desembre de 1996.

L'any 2003, i mitjançant el Decret 70/2003, de 4 de març, amb la pretensió de millorar el contingut dels fulls de reclamació i a l'hora ampliar l'obligatorietat de disposar-ne als establiments i empreses abans exemptes, la Generalitat ha regulat un nou model de full de reclamacions i denúncia que tanmateix facilita la possibilitat que una persona consumidora o usuària pugui formular la seva reclamació al mateix establiment, sens perjudici que pugui presentar-la davant els organismes competents de l'Administració Pública.

Composició de l’imprès:
  Els fulls de reclamació estan integrats per un joc d'impresos, compost per un foli original per a l'administració i dues còpia, una per a l'empresa i una altra per a la persona consumidora, amb les instruccions en català, castellà i anglès.

Exclusió activitats sotmeses:
  Queden exclosos de l'aplicació d'aquest Decret tots aquells que desenvolupen les activitats següents:

» Professionals liberals de col·legiació obligatòria.
» Els serveis públics prestats directament per l'Administració.
» Els centres que imparteixin ensenyaments reglats.
» Totes les activitats que tenen normativa específica en matèria de fulls dereclamació.

Què cal fer?

El consumidor que vulgui formular una reclamació pot sol·licitar el full oficial i formalitzar-lo en el mateix establiment fent-hi constar el nom, la nacionalitat, el domicili i el número del DNI o passaport, com també les altres dades a què es refereix l'imprès, i una exposició, de forma clara i concisa, dels fets que motiven la reclamació, i la data en què aquesta es formula, així com la seva petició.

El reclamant haurà d'adjuntar a l'exemplar del full oficial de reclamació destinat a l'Administració les proves de què disposi en relació amb la seva queixa. Quan es tracti de preus cobrats o pressupostats caldrà incloure-hi la factura o el pressupost corresponent, excepte si la queixa consisteix en la negativa a subministrar la documentació corresponent.
El reclamant ha de trametre el full original  a  l’Oficina comarcal d’Atenció al consumidor, a l’adreça següent:
  Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Pg. Joan Brudieu, 15
25700 - LA SEU D'URGELL
Telf.: 973 353 112
FAX: 973 352 788
a la delegació provincial de l’organisme regulador:   Agència Catalana del Consum (Lleida)
Av. Segre, 7
25007 - LLEIDA
Telf.: 973 728 000
FAX: 973 727 778
  O a Barcelona:   Agència Catalana del Consum (Barcelona)
Av. Diagonal, 405 bis
08008 - BARCELONA
Telf.: 935 516 666
FAX: 934 849 320
Adreça electrònica:consum@gencat.cat
Barcelonès
Direcció web:http://www.consum.cat

Gran Via de Carles III, 105, lletres B-I
08028 Barcelona
Telèfon: 935 516 666
Fax: 934 110 678
  Haurà de conservarà en el seu poder la còpia per a la persona consumidora i lliurarà la còpia per a l'establiment al titulat o responsable del mateix.


Normes d’ús:   Els fulls de reclamació/denúncia han de romandre a l'establiment on es dugui a terme l'activitat comercial o de serveis a la persona consumidora o usuària, i seran lliurats a la persona que ho sol·liciti, encara que no hagi formalitzat cap tracte comercial amb l'empresa.

En el cas de les activitats de venda de productes o prestació de serveis fora d'un establiment mercantil o fix, els fulls de reclamació/denúncia els portaran les persones venedores, les operàries o prestadores de serveis.

En els supòsits de vendes o prestació de serveis a distància, s'haurà d'indicar el domicili o adreça on la persona consumidora podrà disposar dels fulls de reclamació.

Conseqüències:

És motiu de sanció tant la manca de fulls de reclamacions en els establiments que estiguin obligats a tenir-los, com la negativa a facilitar-los i també la manca del cartell anunciador de la disponibilitat dels fulls.
  Adjunt teniu l'enllaç de l'Agència Catalana del Consum. I us podeu descarregar el full.


Informació addicional :


Mapa Web