Dilluns, 10 De Desembre De 2018
Plaça de la Trobada s/n, Montferrer i Castellbò - 25711 Telèfon: tel: 973351343 Fax: fax: 973353536
e-mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

EMD Castellbó

27/04/2009

PUBLICACIÓ DEL PRESSUPOST I PLANTILLA ORGÀNICA PER AQUEST 2009


Foto

-ANUNCI D'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES, RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA ORGÀNICA-
En el BOPLL de data 25 d'abril de 2009, amb el númerom 59, pàg. 48 i 49, s'han publicat l'anunci que segueix:

"ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA

DE CASTELLBÒ

EDICTE 4753

Havent-se exposat al públic el pressupost per el exercici de 2009

i la plantilla orgànica i relació de llocs de treball segons s’anuncià

en el

de 2009, i aprovat definitivament, es fa públic el pressupost

resumit a nivell de capítols, la plantilla orgànica i relació de llocs

de treball.

PRESSUPOST DE L’EXERCICI DEL 2009

PRESSUPOST DE DESPESES

Butlletí Oficial de la Província núm.41 de data 21 de març

A) Operacions corrents

1. Despeses de personal.................................................13.900,00

2. Despeses de béns corrents i serveis ..........................33.887,71

3. Despeses financeres........................................................500,00

4. Transferències corrents................................................1.800,00

B) Operacions de capital

6. Inversions reals........................................................157.012,29

7. Transferències de capital ...........................................28.500,00

Total del pressupost .....................................................238.600,00

48 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 59 25 D’ABRIL 2009

25 D’ABRIL 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 59 49

PRESSUPOST D’INGRESSOS

A) Operacions corrents

3. Taxes i altres ingressos.......................................................6,00

4. Transferències corrents................................................6.150,00

5. Ingressos patrimonials...............................................78.014,00

B) Operacions de capital

7. Transferències de capital .........................................154.430,00

Total del pressupost .....................................................238.600,00

PLANTILLA ORGÀNICA

I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

1. Personal funcionari de carrera

Nº DE DENOMINACIÓ DE LES PLACES GRUP VACANTS NIVELL COMPLEM.

PLACES COMPLEM. ESPECÍFIC

DE DESTÍ

I. Funcionaris d’habilitació nacional

1 Secretari-Interventor

Plaça agrupada B NO 26 SI

2. Personal laboral fix

Nº DE DENOMINACÓ DE LES PLACES CATEGORIA VACANTS

PLACES PROFESIONAL

1 Auxiliar Administratiu Auxiliar SI

3. Personal laboral temporal

Nº DE DENOMINACÓ DE LES PLACES CATEGORIA VACANTS

PLACES PROFESIONAL

1 Peó Serveis obres Peó sit

RELACIÓ DE LLOCS

1. Personal funcionari

Núm. 1. Secretaria Intervenció. C. Específic: Sí. Titular: Julian

Morales Rodríguez. Provisió: concurs.

2. Personal laboral fix

Núm. 1. Auxiliar administratiu. Vacant.

3. Personal temporal

Núm. 1. Peó serveis obres. Vacant

Castellbò, 14 d’abril del 2009

El president, Antonio Navines Miro"


La qual cosa se'n fa la màxima difusió als efectes pertinents.
 
Mapa Web