Dimarts, 18 De Desembre De 2018
Plaça de la Trobada s/n, Montferrer i Castellbò - 25711 Telèfon: tel: 973351343 Fax: fax: 973353536
e-mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

Edictes i Anuncis

24/08/2010

PÚBLICACIÓ ÍNTEGRAEdicte de 24 d'agost de 2010, núm. 117, pàg. 68 i ss.:

EDICTE 9605

El Ple de la Corporació municipal, de data 29 de juliol de 2010,

per acord unànime favorable dels membres assistents, va donar

compliment al dictamen número 196/2010 de la Comissió

Jurídica Assessora, acordant:

Primer.

dels Plecs de clàusules administratives generals del municipi de

Montferrer i Castellbò per adaptar-los a les indicacions

realitzades per la Comissió Jurídica Assessora.

Modificar el contingut pel que fa a la forma i al contingut

Segon.

clàusules administratives generals.

Publicar en el BOPLL el text íntegre dels Plecs de

Tercer.

aquest acord, així com la publicació íntegra dels Plecs de

clàusules administratives particulars, a fi que en doni compte a la

Comissió Jurídica Assessora, de conformitat amb el previst en

l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig.

Traslladar a la Direcció General d’Administració Local

Quart.

entendre aprovats definitivament els Plecs de clàusules

Administratives Generals del municipi de Montferrer i Castellbò.

El text íntegre del Plecs de clàusules administratives generals de

Montferrer i Castellbò és el següent:

TÍTOL PRELIMINAR

En el supòsit que no hi hagi prescripcions en contra,

Disposicions comunes a tots els tipus de contractacions

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Clàusula 1. Objecte, tipologia de contractacions i

determinacions del Plec

1. Aquest Plec conté les determinacions jurídiques, econòmiques

i administratives que s’han d’aplicar a les contractacions que la

Corporació acordi establir d’entre les categories contractuals

següents:

a) de serveis

b) de subministraments

c) de gestió de serveis públics, de col·laboració entre els sectors

públic i privat, de caire administratiu especial, i dels privats

d) d’obres i instal·lacions

e) concessió d’obra pública

2. En les determinacions referides a aquests tipus de

contractacions es distingeix entre les Disposicions comunes a

tots els tipus de contractacions (Títol Preliminar),

Determinacions específiques relatives al contracte d’obres i

instal·lacions (Títol II), Determinacions específiques relatives al

contracte de concessió d’obra pública (Títol III), Disposicions

Generals aplicables als contractes de serveis, subministraments,

a altres contractes administratius i els privats (Títol IV),

Disposicions específiques relativa al contracte de serveis (Títol

V), Disposicions específiques relatives al contracte de

subministraments (Títol VI), i Disposicions específiques

relatives a d’altres contractes administratius -de gestió de serveis

públics, de col·laboració entre els sectors públic i privat, i de

caire administratiu especial- i als privats (Títol VII).

Clàusula 2. Àmbit d’aplicació del Plec

1. Aquest Plec General serà d’aplicació a les relacions

contractuals establertes per la Corporació i els seus Organismes

Autònoms en l’àmbit material definit a la clàusula 1.

2. Els consorcis participats per la Corporació s’hi podran adherir,

si compleixen els supòsits que fixa l’article 3.2. lletra e) de la

LCSP.

3. Les mencions fetes a la Corporació o a l’Entitat s’entendran

referides també als seus Organismes Autònoms, i consorcis

participats per ella que s’hi hagin adherit.

Clàusula 3. Normativa general i supletorietat

1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al

procediment de formació i d’aprovació de l’expedient, licitació,

negociació, adjudicació, formalització i execució dels contractes

administratius regits pel present Plec, a més de les disposicions

d’aquest, les establertes en:

a) els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions

Tècniques Particulars que s’estableixin per a cada expedient, i la

normativa sectorial específica a la qual aquests es remetin per raó

de la matèria en cada cas

b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell,

de 31 de març, sobre coordinació dels procediments

d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de

subministrament i de serveis, així com la resta de la normativa

comunitària aplicable

34 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 117 24 D’AGOST DE 2010

c) la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (en endavant,

la LCSP), les normes reglamentàries en matèria de contractació i

la resta de disposicions que les despleguin, modifiquin o afectin

d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del

Règim Local, i les disposicions que la despleguin, modifiquin o

afectin, així com la normativa autonòmica de desplegament que,

en el marc d’aquella, sigui vigent

e) la normativa de contractació del Text refós de la Llei

municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i del Reglament d’Obres,

Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat

per Decret núm. 179/1995, de 13 de juny, la normativa

concordant i la resta de la regulació específica de la Generalitat

de Catalunya; i Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.

f) els acords i les resolucions sobre el règim d’atribució de

competències, les Bases d’Execució del Pressupost i les

Ordenances i els Reglaments de la Corporació

g) la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de

Riscos Laborals, les disposicions que la despleguin i la resta de

la normativa general sobre seguretat i salut en el treball, la de

protecció mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre dones

i homes, així com la resta de normativa aplicable.

2. En tot allò no previst a les anteriors, seran aplicables les

restants normes de Dret administratiu, i, en darrer terme, les de

Dret privat.

Clàusula 4. Efectes de les modificacions legislatives

Les prescripcions d’aquest Plec que incorporen o reprodueixen

aspectes de la legislació bàsica de l’Estat i/o l’autonòmica

d’aplicació als ens locals catalans s’entendran automàticament

modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió.

Clàusula 5. Exercici de les atribucions per contractar

1. Les atribucions per a la contractació i la seva execució seran

exercides pels òrgans corporatius de conformitat amb les

resolucions o acords dictats en exercici de la potestat

d’autoorganització de la Corporació.

2. Les adaptacions en matèria pressupostària es palesaran per

mitjà de les Bases d’Execució del Pressupost de cada exercici,

sempre, emperò, d’acord amb el que estableix aquest Plec i la

resta de disposicions de caràcter general.

Clàusula 6. Aptitud, capacitat, solvència, classificació

d’empreses i Registres de licitadors

1. Per contractar amb la Corporació l’execució de contractes

regits per aquest Plec cal que l’empresari en posseeixi l’aptitud,

capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica, i no estigui

incurs en cap prohibició per contractar. En els supòsits i

condicions en què la normativa general bàsica de contractació

administrativa ho exigeixi, serà requisit indispensable que hagi

obtingut prèviament la classificació corresponent. Així mateix,

els empresaris hauran de disposar d’una organització amb

elements personals i materials suficients i amb una finalitat que

tingui relació directa amb l’objecte del contracte, així com de

l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui

exigible per a la realització de l’activitat o prestació que

constitueixi l’objecte del contracte.

L’empresari també ha de complir amb els requisits que estableix

la legislació de subcontractació del sector de la construcció.

2. Els contractes que tinguin per objecte la vigilància, supervisió,

control i direcció de l’execució d’obres i instal·lacions no podran

adjudicar-se a les mateixes empreses adjudicatàries dels

corresponents contractes d’obres ni a les empreses que hi siguin

vinculades en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç.

3. Les empreses no-comunitàries, a més de l’acreditació de les

condicions d’aptitud, capacitat i solvència establertes a l’apartat

anterior, hauran de justificar mitjançant els medis establerts a

l’article 44 de la LCSP l’aplicació en llurs respectius Estats

d’origen del principi de reciprocitat en relació amb l’admissió

d’empreses espanyoles a la participació en la contractació

pública en aquells.

Així mateix, aquestes empreses també hauran d’acreditar tenir

oberta una sucursal a l’Estat Espanyol, amb designació

d’apoderats o representants per a llurs operacions i que estiguin

inscrites en el Registre Mercantil.

4. Les persones jurídiques sols podran ser adjudicatàries de

contractes quines prestacions estiguin compreses entre les

finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, a tenor de llurs estatuts

o regles fundacionals, els siguin propis.

5. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses

Classificades de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i/o de la

Corporació acreditarà davant els òrgans de contractació

d’aquesta Entitat, llevat de prova en contrari, les condicions

d’aptitud de l’empresari en relació amb la seva personalitat i

capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o

empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així

com la concurrència o no-concurrència de les prohibicions de

contractar que hi hagin de constar. L’acreditació esmentada es

realitzarà en els termes de la LCSP i de les respectives

normatives pròpies de desplegament.

Clàusula 7. Prerrogatives de la Corporació

1. Corresponen a l’òrgan competent les prerrogatives de direcció,

interpretació, modificació, suspensió i resolució del contracte en

la forma i condicions que preveu la legislació aplicable.

2. Els actes que els òrgans competents de la Corporació adoptin

respecte a la interpretació dels termes del contracte, així com a la

de les clàusules del present Plec i de les dels Plecs de Clàusules

Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars que el

regulin, seran immediatament executius, sens perjudici dels

recursos que procedeixin tant en el marc de la pròpia Corporació

com en el de les especialitats estatutàries dels seus organismes

autònoms.

Clàusula 8. Resolució presumpta, recurs especial i mesures

provisionals

1. Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres

possibles interessats, que no siguin objecte de consideració

específica en aquest clausulat, s’entendran desestimades si

transcorreguts tres mesos des de la seva presentació no hagués

recaigut resolució expressa.

2. L’assenyalament de terminis que consta a les clàusules als

efectes de determinar que una petició, a manca de resolució

expressa, s’entengui estimada o desestimada, s’efectua sens

perjudici de la possible ampliació dels dits terminis en virtut de

la pròrroga que es pugui decretar o acordar, que haurà de ser

notificada als interessats. En aquest darrer supòsit els dits

efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre estimació o

desestimació de les sol·licituds inherents a l’absència de

resolució expressa quedaran referits a la data en què expiri

l’ampliació disposada.

3. Les previsions dels dos apartats anteriors s’entenen sens

perjudici de la possibilitat d’interposició del recurs especial en

matèria de contractació previ al recurs contenciós administratiu,

o de la sol·licitud d’adopció de mesures provisionals, segons el

règim i amb els efectes que s’estableixen als articles 37 i 38 de la

LCSP.

Clàusula 9. Procediment i jurisdicció aplicables

Seran d’aplicació al contracte les normes relatives al

procediment administratiu i de la jurisdicció contenciosa

administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la

Corporació que fossin competents per conèixer de les qüestions

que se suscitin, llevat dels efectes, compliment i extinció dels

contractes privats, que es sotmetran a la jurisdicció civil. En el

supòsit dels contractes privats, els efectes, compliment i extinció

se sotmetran a la jurisdicció civil.

24 D’AGOST DE 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 117 35

TÍTOL I

Disposicions generals aplicables als contractes d’obres i

instal·lacions, i concessió d’obres públiques

CAPÍTOL 1

Expedient de contractació

SECCIÓ 1

Actuacions prèvies i documentació de l’expedient

Clàusula 10. Actuacions prèvies a l’aprovació de l’expedient

L’aprovació de l’expedient de contractació i posterior

adjudicació del contracte d’obres requereixen singularment la

prèvia elaboració, supervisió, si escau, aprovació i replanteig del

projecte corresponent, en els termes establerts a la Secció 2ª del

present Capítol del Plec.

Clàusula 11. Documentació preparatòria integrant de

l’expedient

1. Els expedients de contractació han de contenir els documents

següents:

a) El projecte, de conformitat amb les previsions de la Llei

3/2007, de l’obra pública, i resolució aprovatòria d’aquest.

b) L’acta de replanteig previ del projecte, amb la certificació

sobre la viabilitat del projecte i disponibilitat dels terrenys

necessaris per al normal desenvolupament del contracte, llevat,

en el darrer cas, de les excepcions previstes legalment.

c) El Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de

regir el contracte, quina exigència serà suplerta per la d’un

document descriptiu de les necessitats i requisits de la

contractació en cas que el procediment d’adjudicació escollit

sigui el de diàleg competitiu.

d) El certificat o document que acrediti l’existència de crèdit

pressupostari i la fiscalització de la Intervenció en els termes

previstos a les Bases d’Execució.

e) La justificació de la necessitat del contracte i idoneïtat de

l’objecte, característiques i import calculat de la contractació i de

la resta d’aspectes que requereixi la normativa general vigent.

2. La resolució d’aprovació de l’expedient de contractació

comprendrà la de la despesa corresponent i la del Plec de

Clàusules Administratives Particulars o bé del document

descriptiu substitutori quan escaigui segons l’establert a l’efecte.

3. Per excepció, no seran d’aplicació les previsions contingudes

en els dos apartats anteriors en els supòsits previstos a les

Clàusules 13 (avantprojecte, bases tècniques i presentació del

projecte per l’empresari), i 25 (contractes menors).

Clàusula 12. Plec de clàusules administratives particulars

1. Abans o conjuntament amb l’autorització de la despesa, i

sempre abans de la licitació del contracte, o, de no existir

aquesta, abans de la seva adjudicació provisional, s’haurà

d’aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars (en

endavant, les “Clàusules Particulars”), el qual inclourà els pactes

i condicions definidors dels drets i obligacions específics que

assumiran les parts en el contracte del qual es tracti, el seu

objecte i el procediment d’adjudicació i les altres mencions

requerides per la LCSP i les seves normes de desenvolupament.

2. Abans de l’aprovació de les Clàusules Particulars per l’òrgan

competent, és preceptiu que emetin informe la Secretaria i la

Intervenció de la Corporació.

3. Les Clàusules Particulars podran incloure noves clàusules per

desplegar el Plec de Clàusules Administratives Generals, sempre

que no el contradiguin, així com aquelles que autoritzin les

disposicions generals.

4. En els contractes d’obra amb abonament total del preu, les

Clàusules Particulars hauran d’incloure les condicions

específiques del finançament així com, si escau, la capitalització

dels seus interessos i liquidació, havent les ofertes d’expressar

separadament el preu de construcció i el preu final a pagar, a

l’efecte de què en valorar-les es puguin ponderar les condicions

de finançament i, si escau, refinançament, dels costos de

construcció.

5. El contracte que es formalitzi ulteriorment ajustarà el seu

contingut al de les respectives Clàusules Particulars, que es

consideren part integrant del contracte.

SECCIÓ 2ª

Determinacions relatives al projecte

Clàusula 13. Avantprojecte, bases tècniques i presentació del

projecte per l’empresari

1. La contractació conjunta de l’elaboració del projecte i

l’execució de les obres corresponents tindrà caràcter excepcional,

i requerirà en tot cas la redacció prèvia per la Corporació de

l’avantprojecte o de les bases tècniques, tot això en els termes i

amb l’observança dels requeriments fixats a l’article 108 de la

LCSP, a l’article 10 de la Llei 3/2007, i a la clàusula 21.

2. La Corporació podrà també acordar l’elaboració d’un

avantprojecte o estudi previ informatiu de l’obra quan concorrin

circumstàncies especials determinades per la magnitud, la

complexitat, el llarg termini d’execució o la possibilitat de

diverses solucions.

3. El contingut de la documentació de l’avantprojecte,

determinada per l’article 113 de la LCSP i la normativa d’obres

pròpia dels ens locals catalans, serà el suficient per tal que se’n

puguin conèixer els criteris de l’òrgan que l’aprovi sobre els

extrems fonamentals i les condicions bàsiques per elaborar el

projecte o projectes parcials en què eventualment es pugui

descomposar aquell.

4. La Corporació podrà també elaborar unes bases tècniques per

a l’execució d’obres que no requereixin projecte segons les

determinacions prèvies del present Plec i sens perjudici de la

documentació que s’hi exigeix. Aquestes bases han de definir i

valorar les obres amb la precisió convenient per a la seva

realització.

5. L’aprovació de l’avantprojecte i de les bases tècniques

correspondrà a l’òrgan que tingui atribuïda la competència per

aprovar els projectes, d’acord amb el règim propi de delegacions

i atribucions de competències de la Corporació.

L’acord d’aprovació comprendrà, si escau, l’autorització de la

redacció del projecte o projectes que s’hi indiquin, que hauran de

ser objecte de contractació i execució independents.

Clàusula 14. Elaboració del projecte

1. El projecte podrà ser elaborat per tècnics de la pròpia

Corporació que estiguin en possessió de la titulació adequada per

raó del tipus d’obra de què es tracti, o per equips

multidisciplinars designats per la Corporació i composats per

tècnics competents amb la titulació requerida per intervenir en

l’aspecte que correspongui, o bé podrà ser encarregat a

professionals aliens mitjançant contracte de serveis per a la seva

elaboració íntegra o bé en col·laboració amb la Corporació i sota

la seva supervisió.

2. L’atorgament de premis per part de la Corporació en els

concursos de projectes amb intervenció de jurat que aquesta

Entitat convoqui no pressuposa cap dret dels corresponents

guanyadors d’aquells a l’adjudicació d’un contracte per a

l’elaboració dels projectes premiats. La continuitat contractual

del concurs ha d’estar prevista expressament a les condicions

d’aquest. Si aquest fos el cas, es podria preveure l’adjudicació del

contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat al

qual s’hauria d’invitar al guanyador, o guanyadors en cas d’ésser

varis, del concurs.

3. En la seva elaboració, els projectes hauran de subjectar-se a les

regles tècniques que siguin d’obligat compliment per raó de la

matèria.

Clàusula 15. Documents del projecte

1. El contingut documental mínim que hauran de comprendre en

tot cas, i sens perjudici del que preveu l’article 18 de la Llei

3/2007, els projectes d’obres és el següent:

a) Una memòria que descrigui l’objecte de les obres, reculli els

seus antecedents i situació prèvia, les necessitats a satisfer i la

36 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 117 24 D’AGOST DE 2010

justificació de la solució adoptada, i que detalli els factors de tot

ordre a tenir en compte.

b) Els plànols de conjunt i de detall de l’obra, suficientment

descriptius per tal que resti perfectament definida, i els que

delimitin l’ocupació de terrenys i la restitució de servituds i altres

drets reals, si escau, i serveis afectats per la seva execució.

c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on es faci la

descripció de les obres i se’n reguli l’execució, amb expressió de

la forma en què es durà a terme aquesta, l’amidament de les

unitats executades i el control de qualitat dels materials emprats

i del procés d’execució, i de les obligacions d’ordre tècnic que

corresponguin al contractista; les prescripcions tècniques hauran

de tenir en compte els criteris d’accessibilitat universal i de

disseny per a tots, així com els de sostenibilitat i protecció

ambiental, en els termes de l’art. 101 de la LCSP.

d) Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb

l’expressió dels preus unitaris i els descompostos, en el seu cas,

de les distintes unitats d’obra, els estats d’amidaments i les dades

necessàries per a la valoració de les obres.

e) Un programa de treball o pla d’obra de caràcter indicatiu, que

inclourà, entre altres especificacions, el previsible finançament

de l’obra durant el període d’execució i els terminis en què

s’hagin d’executar les distintes parts en què pugui descomposarse

l’obra, determinant-se els imports que correspongui abonar

durant cadascun d’ells.

f) Les referències de tot tipus en què s’ha de fonamentar el

replanteig del projecte; aquestes comprenen, entre d’altres:

- L’estudi geotècnic del terreny sobre el qual s’ha d’executar

l’obra, llevat que sigui incompatible amb la naturalesa d’aquesta

- L’estudi d’avaluació d’impacte ambiental en els supòsits

prescrits i segons els criteris establerts a la normativa general de

protecció del medi ambient.

- La relació detallada dels béns que s’hagin d’ocupar, i, si escau,

expropiar, i de llurs respectius titulars.

g) L’estudi de seguretat i salut o, si escau, l’estudi bàsic, en els

termes previstos a la normativa vigent sobre seguretat i salut a les

obres. Abans de sotmetre el projecte a la seva aprovació, aquest

estudi haurà de ser informat prèviament pel/la Cap del

Servei/Oficina promotor i pel/la Coordinador/a en matèria de

seguretat i salut.

e) Quanta altra documentació vingui establerta en normes de

caràcter legal o reglamentari.

2. A més, quan escaigui, el projecte haurà d’incloure:

a) Una proposta de la classificació que hagi de tenir l’empresari,

quan es requereixi per causa de la quantia

b) Els documents necessaris per promoure les autoritzacions o

concessions administratives que siguin prèvies a la realització de

les obres

3. No obstant, quan es tracti d’obres de primer establiment,

reforma o gran reparació inferiors a 350.000 euros, o bé d’obres

de reparació simple, conservació i manteniment o de demolició,

els documents exigibles com a integrants del projecte seran:

a) si la quantia és superior o igual a 50.000 euros: caldrà el

pressupost de les obres, la justificació del Cap del Servei respecte

a la necessitat de la despesa, l’estudi bàsic de seguretat i salut, i

una memòria o la documentació tècnica o administrativa

necessàries per tal de definir, executar i valorar les obres i els

treballs que aquella comprèn.

b) si la quantia és inferior a 50.000 euros: seran suficients el

pressupost de les obres, la justificació del Cap del Servei respecte

a la necessitat de la despesa, i l’estudi bàsic de seguretat i salut

quan les condicions tècniques de l’obra ho requereixin; quan el

treball afecti l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra

s’haurà de sol·licitar també l’informe de supervisió a què es

refereix l’art. 109 de la LCSP.

4. El que es preveu a l’apartat anterior s’entén a reserva del

necessari projecte quan normes específiques així ho requereixin.

Clàusula 16. Responsabilitat dels autors del projecte

1. Quan l’elaboració íntegra del projecte hagi estat contractada

per la Corporació mitjançant la modalitat de serveis, el seu autor

o autors respondran dels danys i perjudicis que durant l’execució

o l’explotació de les obres es puguin causar tant a la Corporació

o al personal depenent d’ella com a tercers o els seus béns a

conseqüència de defectes, insuficiències tècniques, errors

materials, omissions o infraccions de preceptes normatius en el

projecte, en els termes previstos a la normativa general vigent, i,

específicament, en els termes dels articles 286 a 288 de la LCSP.

En el supòsit que la prestació es dugués a terme en col·laboració

amb la Corporació i sota la seva supervisió, les responsabilitats

es limitaran a l’àmbit de la col·laboració.

2. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs

respondran en els mateixos termes de l’apartat anterior.

3. Els professionals aliens als serveis tècnics de la pròpia

Corporació que realitzin el projecte hauran de subscriure una

pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, a l’aportació de la

qual estarà condicionada la signatura del contracte de serveis

corresponent; alternativament, el professional aportarà el

projecte amb el visat col·legial corresponent.

Clàusula 17. Supervisió del projecte

Quan el projecte no hagi estat elaborat pels serveis tècnics de la

pròpia Corporació, i sempre que el seu import sigui igual o

superior a 350.000 euros o bé es tracti d’obres que afectin a

l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra, aquells l’hauran

d’examinar i pronunciar-se sobre la conformitat en relació amb el

compliment de la normativa tècnica i prescripcions que regulin la

matèria o el tipus d’obra o instal·lació que en conforma l’objecte,

amb caràcter previ a la tramitació per a la seva aprovació. En els

altres casos, l’expressió de la conformitat tindrà caràcter

facultatiu. Serà d’aplicació també, el previst en l’article 24 de la

Llei 3/2007.

Clàusula 18. Aprovació del projecte

1. L’aprovació del projecte correspondrà a la Presidència o al Ple

Corporatiu en aplicació de les previsions dels articles 34 i 33,

respectivament, de la Llei 7/1985, i això sens perjudici de les

delegacions en altres òrgans corporatius conferides en exercici de

la potestat d’autoorganització.

2. L’aprovació del projecte per l’òrgan competent s’ajustarà al

procediment següent:

a) Acord d’aprovació inicial del projecte.

b) Informació pública del projecte per un període mínim de 30

dies hàbils, per tal que s’hi puguin formular reclamacions i

al·legacions, i notificació a les persones directament afectades

que figurin en la relació detallada de béns i drets que s’hagin

d’ocupar, i, si s’escau, expropiar.

c) Aprovació definitiva del projecte, en un termini màxim de sis

mesos a comptar des de l’aprovació inicial. Una vegada

transcorregut el termini d’informació pública, en el cas que no

s’hagin presentat reclamacions o al·legacions l’acord d’aprovació

inicial del projecte esdevé definitiu.

d) La Corporació publicarà l’anunci d’aprovació definitiva del

projecte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la

Generalitat de Catalunya, i inserirà una còpia d’aquesta

publicació al tauler d’anuncis o a la seu electrònica d’aquesta

Entitat.

3. L’aprovació del projecte portarà implícita la declaració

d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els

edificis que hi són compresos, a l’efecte d’expropiació forçosa.

4. Per a les obres de conservació i de manteniment, reparacions

menors o meres instal·lacions complementàries en els edificis

propis de l’Entitat serà suficient l’aprovació per l’òrgan

competent de la documentació referida a l’apartat 3 de la

Clàusula 15.

Clàusula 19. Replanteig del projecte

1. Un cop aprovat el projecte, i prèviament a la tramitació de

24 D’AGOST DE 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 117 37

l’expedient de contractació, el Servei promotor efectuarà el

replanteig del projecte, que consistirà en comprovar la realitat

geomètrica de l’obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris

per a la seva normal execució, que és requisit indispensable per a

l’adjudicació ulterior. Així mateix, s’hauran de comprovar tots

els supòsits que figurin en el projecte elaborat i que siguin bàsics

per al contracte a celebrar.

2. En la tramitació dels expedients de contractació referents a

obres d’infraestructures hidràuliques, de transport i de carreteres

es dispensarà el requisit previ de la disponibilitat dels terrenys,

per bé que l’ocupació efectiva d’aquests haurà d’anar precedida

de la formalització de l’acta d’ocupació.

3. En el cas de cessió de terrenys o locals per entitats públiques a

la Corporació, l’aportació a l’expedient dels acords de cessió i

d’acceptació pels òrgans competents serà suficient per acreditar

la disponibilitat dels terrenys.

4. Un cop realitzat el replanteig, el projecte i els seus annexos

s’incorporaran a l’expedient de contractació.

Clàusula 20. Adequació de preus del projecte

1. D’acord amb l’article 130.4 del RGLCAP, en el supòsit de què

es produïssin oscil·lacions de preus imprevistes i ulteriors a

l’aprovació del projecte que restin actualitat als càlculs de preus

del seu pressupost d’execució material respecte dels que siguin

vigents en el mercat en el moment d’aprovació de l’expedient,

l’òrgan competent podrà procedir d’ofici a la seva actualització

aplicant un percentatge lineal d’augment a l’objecte d’ajustar

aquests preus als que siguin vigents al mercat en el temps de la

licitació, sempre i quan l’obra mereixi el qualificatiu d’urgent.

2. L’adequació de preus del projecte no requerirà seguir la

tramitació prevista per a l’aprovació d’aquest a la clàusula 18.2.

SECCIÓ 3ª

Especialitats de l’expedient

Clàusula 21. Contractació conjunta de projecte i obra

1. D’acord amb l’article 108 de la LCSP, la contractació conjunta

de l’elaboració del projecte i l’execució de les obres

corresponents té caràcter excepcional i només es pot efectuar en

els següents supòsits, la concurrència dels qual s’ha de justificar

degudament en l’expedient:

a) Quan motius d’ordre tècnic obliguin necessàriament a vincular

l’empresari als estudis de les obres. Aquests motius han d’estar

lligats al destí o a les tècniques d’execució de l’obra.

b) Quan es tracti d’obres la dimensió excepcional o les dificultats

tècniques singulars de les quals requereixin solucions aportades

amb mitjans i capacitat tècnica pròpies de les empreses.

2. En tot cas, la licitació d’aquest tipus de contracte requereix la

redacció prèvia per la Corporació o Entitat contractant del

corresponent avantprojecte o document similar i només, quan per

causes justificades sigui convenient a l’interès públic, es pot

limitar a redactar les bases tècniques a què s’hagi d’ajustar el

projecte.

3. El contractista ha de presentar el projecte a l’òrgan de

contractació per a la seva supervisió, aprovació i replantejament.

Si s’observen defectes o referències de preus inadequats en el

projecte rebut, s’ha de requerir el contractista perquè ho esmeni,

en els termes de l’article 286 de la LCSP, i no es pot iniciar

l’execució de l’obra fins que no es procedeixi a una nova

supervisió, aprovació i replantejament del projecte. En el supòsit

que l’òrgan de contractació i el contractista no arribin a un acord

sobre els preus, l’últim queda exonerat d’executar les obres,

sense cap altre dret davant de l’òrgan de contractació que el

pagament dels treballs de redacció del projecte corresponent.

4. En els casos a què es refereix aquesta clàusula, la iniciació de

l’expedient i la reserva de crèdit corresponent han de fixar

l’import estimat màxim que pot assolir el futur contracte. No

obstant això, no es pot procedir a la fiscalització de la despesa, a

la seva aprovació, ni tampoc a l’adquisició del compromís que

hagi generat, fins que no es conegui l’import i les condicions del

contracte d’acord amb la proposició seleccionada, circumstàncies

que s’han de recollir a les Clàusules Particulars.

5. Quan es tracti de l’elaboració d’un projecte d’obres singulars

d’infraestructures hidràuliques o de transport d’una entitat o

complexitat que no permeti establir l’import estimatiu de la

realització de les obres, la previsió del preu màxim a què es

refereix l’apartat anterior s’ha de limitar exclusivament al

projecte. L’execució de l’obra queda supeditada a l’estudi de la

viabilitat del seu finançament i a la tramitació del corresponent

expedient de despesa. En el supòsit que es renunciï a l’execució

de l’obra o no hi hagi cap pronunciament en un termini de tres

mesos, llevat que les Clàusules Particulars n’estableixin un altre

de més llarg, el contractista té dret al pagament del preu del

projecte incrementat en el 5 per cent com a compensació.

Clàusula 22. Col·laboració d’empresaris en l’execució d’obres

per la pròpia Corporació

1. La Corporació podrà executar les obres per si mateixa amb la

col·laboració d’empresaris particulars quan el seu import sigui

inferior al llindar de publicitat comunitària, IVA exclòs, i en els

supòsits previstos a l’article 24.1 de la LCSP. Aquests contractes

de col·laboració tindran caràcter administratiu especial i la

selecció de l’empresari col·laborador es durà a terme mitjançant

els procediments d’adjudicació establerts a la citada normativa

general.

Les modalitats de col·laboració a ésser pactades podran acollir-se

al sistema de costos, al d’execució d’unitats completes del

projecte, instal·lacions o serveis sobre la base de preu a tant alçat,

o a qualsevulla altra que els contractants tinguin per convenient.

2. Els projectes d’obres que s’executen per la Corporació amb la

col·laboració d’empresaris particulars seguiran les

determinacions que es recullen en les clàusules 13 i concordants

del present Plec i les especialitats establertes a la normativa

general de contractació. La redacció del projecte corresponent

serà obligada, llevat dels casos d’obres d’emergència, de mera

conservació i manteniment, i de les que hagin estat definides

prèviament en un avantprojecte, tot això a l’empara de l’article

24.1, lletres d), g) i h) de la LCSP.

3. D’acord amb l’article 24.4 de la LCSP, la contractació amb

col·laboradors no podrà ultrapassar el 50% de l’import total del

projecte en els supòsits següents:

a) quan la Corporació tingui establerts serveis suficientment

aptes per a la realització de l’obra projectada

b) quan la Corporació posseeixi elements auxiliars utilitzables a

l’obra i quin ús suposi una economia superior al 5% de l’import

del seu pressupost o una major celeritat en la seva execució.

SECCIÓ 4ª

Tramitació de l’expedient

Clàusula 23. Classes de tramitació

D’acord amb la normativa general aplicable, els expedients de

contractació podran seguir la tramitació ordinària, la urgent o la

de règim excepcional en supòsits d’emergència.

Clàusula 24. Procediments d’adjudicació

1. L’adjudicació dels contractes es durà a terme ordinàriament

mitjançant els procediments obert o restringit, i, en els supòsits

previstos legalment, podran seguir-se els procediments negociat

o el de diàleg competitiu, amb els trets generals següents:

a) En el procediment obert de licitació tot empresari podrà

presentar una proposició, d’acord amb els articles 141 a 145 de

la LCSP.

b) En el procediment restringit de licitació sols podran presentar

proposicions aquells empresaris seleccionats expressament per la

Corporació, prèvia sol·licitud dels que en fossin interessats,

d’acord amb els articles 146 a 152 de la LCSP.

c) En el procediment negociat, l’adjudicació recaurà en el

licitador justificadament escollit per l’òrgan de contractació,

després d’efectuar consultes amb diversos candidats, sense que el

seu número sigui inferior a tres sempre que això sigui possible, i

38 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 117 24 D’AGOST DE 2010

negociar les condicions del contracte amb un o varis d’ells

d’acord amb els articles 153 a 162 de la LCSP.

Aquest procediment serà objecte de publicitat prèvia en els casos

previstos a l’article 161 de la LCSP.

d) En el procediment de diàleg competitiu, el qual tindrà caràcter

excepcional, l’òrgan de contractació dirigeix un diàleg previ amb

els candidats seleccionats d’acord amb les normes del

procediment restringit, a fi de desenvolupar una o vàries

solucions susceptibles de satisfer les seues necessitats i que

serviran de base per tal que els candidats escollits presentin llurs

ofertes, d’acord amb l’article 163 a 167 de la LCSP.

2. En els procediments obert i restringit de licitació l’adjudicació

de l’oferta econòmicament més avantatjosa resultarà de

l’aplicació:

a) d’un sol criteri, que necessàriament haurà de ser el del preu

més baix

b) o bé de dos o més criteris, un dels quals serà sempre el preu,

en els termes establerts a l’article 134 de la LCSP.Mapa Web