Dimarts, 18 De Desembre De 2018
Plaça de la Trobada s/n, Montferrer i Castellbò - 25711 Telèfon: tel: 973351343 Fax: fax: 973353536
e-mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

Edictes i Anuncis

24/08/2010

adj. definitiva adequació local social d'AlbetEdicte de 24 d'agost de 2010, núm. 117, pàg. 33:

AJUNTAMENT DE MONTFERRER I CASTELLBÒ

ANUNCI 9548

Adjudicació definitiva d’una obra inclosa dins del Pla únic

d’obres i serveis, anualitat 2010.

Per acord unànime favorable de Ple, de data 30 de juny de 2010,

es va acordar adjudicar provisionalment l’obra relativa a:

adequació del Local social d’Albet. Atès que ha transcorregut el

termini de 10 dies hàbils establert en l’article 135 de la LCSP,

s’eleva a definitiva l’adjudicació provisional de l’obra següent:

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Montferrer i Castellbò

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: adequació del Local social d’Albet

3. Tramitació i procediment

a) Procediment: negociat sense publicitat

b) Tramitació: urgent

4. Preu del contracte

Preu 70.788,16 euros, amb IVA inclòs.

5. Adjudicació provisional

a) Data: 30-6-2010

b) Contractista: Excavacions Cal Toni Santacreu, SLU

c) CIF: B-25679960C

d) Nacionalitat: espanyola

e) Import d’adjudicació: setanta mil set-cents vuitanta-vuit euros

amb setze cèntims (70.788,16 euros) IVA inclòs

f) Data de publicació:

Contra l’anterior acord que és definitiu en via administrativa

poden interposar-se de forma optativa i no simultània un dels

següents recursos:

a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix Òrgan

que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des

del dia següent a aquell en el què rebeu la present notificació,

amb els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, i de conformitat amb el que determinen els articles

116 i 117 del mateix Text legal

La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el

termini d’un mes i contra aquesta resolució expressa podreu

interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos

mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu

notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini

d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat

per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs

davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de

sis mesos.

b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que

s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del

dia següent al de la recepció de la present notificació davant els

Jutjats contenciosos administratius

Montferrer, 10 d’agost de 2010

L’alcalde, Ramon Fierro Rugall

Butlletí Oficial de la Província, 27-7-2010f Mapa Web