Dimarts, 18 De Desembre De 2018
Plaça de la Trobada s/n, Montferrer i Castellbò - 25711 Telèfon: tel: 973351343 Fax: fax: 973353536
e-mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

Edictes i Anuncis

24/08/2010

control i tinença d'animals i creació d'un fitxer de protecció de dadesEdicte de data 21 d'agost de 2010, núm. 116, pàg. 77:

AJUNTAMENT DE MONTFERRER I CASTELLBÒ

ANUNCI 9469

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança núm. 27,

reguladora del control i tinença d’animals i creació d’una fitxa

de protecció de dades

En el Ple de la Corporació Municipal de data 29 de juliol de

2010, entre d’altres assumptes, i pel vot favorable subscrit per la

unanimitat dels membres assistents a l’acte, s’aprovà inicialment

la modificació de l’Ordenança Reguladora número 27 reguladora

del control i tinença d’animals i creació d’una fitxa de protecció

de dades de caràcter personal relativa al “registre municipal

d’animals”. Al mateix temps, s’acordà, sotmetre l’acord

d’aprovació inicial de la modificació i la creació del fitxer

protegit a un tràmit d’informació pública durant un termini de

trenta dies, mitjançant la publicació d’anunci al

de la Província

municipal; per a la formulació de reclamacions i al·legacions. En

el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes

hauran de ser resoltes per l’Ajuntament en Ple. En cas contrari,

l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Montferrer, 2 d’agost de 2010

L’alcalde, Ramon Fierro Rugall

Butlletí Oficial, al tauler d’anuncis de la Corporació, i en el webf Mapa Web