Dimarts, 18 De Desembre De 2018
Plaça de la Trobada s/n, Montferrer i Castellbò - 25711 Telèfon: tel: 973351343 Fax: fax: 973353536
e-mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

Edictes i Anuncis

24/08/2010

adj. definitiva d'un contracte.- EMD
Edicte de 21 d'agost de 2010, pàg. 87, núm. 116:

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE

VILA I VALL DE CASTELLBÒ

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 9555

El Ple de l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Vila i Vall de

Castellbò en data de 14 de juliol de 2010, per unanimitat dels

membres, va acordar l’adjudicació provisional de l’obra relativa

a la “urbanització d’un carrer St. Andreu”, atenent el que preveu

l’article 135, la disposició addicional 2ona de la Llei de

contractes del sector públic, el Reial Decret 1098/2001 de 12

d’octubre, i l’article 32 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol d’obra

pública, vist que s’ha conclòs el termini sense que s’hagin

presentat al·legacions, s’eleva a definitiva l’adjudicació del

contracte següent:

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Entitat Municipal Descentralitzada de la Vila i Vall

de Castellbò

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: “urbanització carrer St. Andreu”

3. Tramitació i procediment

a) Procediment: negociat sense publicitat

b) Tramitació: urgent

4. Preu del contracte

Preu 33.236,28 euros, amb IVA inclós.

5. Adjudicació provisional

a) Data: 14/07/2010

b) Contractista: Antonio Roca S.A.

c) CIF: A-25043464

c) Nacionalitat: espanyola

d) Import d’adjudicació: trenta-tres mil dos-cents trenta-sis

euros amb vint-i-vuit cèntims (33.236,28 euros) IVA inclós.

e) Data de publicació:

22/07/2010

Contra l’anterior acord que és definitiu en via administrativa

poden interposar-se de forma optativa i no simultània un dels

següents recursos: a) Recurs de reposició, que s’interposarà

davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini

d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què rebeu

la present notificació, amb els requisits de l’article 110 de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, i de conformitat amb el que

determinen els articles 116 i 117 del mateix text legal. La

resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini

d’un mes i contra aquesta resolució expressa podreu interposar

recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a

comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de la

resolució del recurs de reposició en el termini d’un mes des de la

seva interposició, caldrà entendre’l desestimat per silenci

administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs davant la

jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos.

b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que

s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del

dia següent al de la recepció de la present notificació davant els

Jutjats contenciosos administratius.

Montferrer, 10 d’agost de 2010

El president, Antònio Navinés Miró

Butlletí Oficial de la Província:f Mapa Web